Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: aida Project Sp. z o. o Sp. j (62-020, os. E. Raczyńskiego 3/50, tel. 618185105)

2.W Klubie zarządzanym przez organizatora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: daneosobowe@strefa-sportu.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a i b RODO – w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przez okres trwania umowy i 5 lat.

4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO – w celach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych jak wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, w celach tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora przez okres 5 lat.

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f – w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

6.Pozyskiwane dane są niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie podanym powyżej.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu w każdej chwili do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz odmowa podania powyższych danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy.

10.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this